Цілодобова допомога *
  1. Присутствуют особые формы заболевания, у взрослого человека не встречающиеся – плоскостной кариес (поражается только поверхность зуба, а в глубину кариес не уходит), циркулярный кариес (зуб поражается кольцевидно, что может привести к деформации коронки зуба;
  2. Даже существенные дефекты в зубных тканях могут не сопровождаться какими-либо симптомами;
  3. Заболевание может начать развиваться сразу же после того, как прорежутся молочные зубы.

После того, как детский кариес выявлен, его необходимо сразу же лечить, причем комплексно – меры должны быть нацелены как на устранение текущего заболевания, так и на защиту от его повторного возникновения. Таким образом, недостаточно только визитов к стоматологу – нужно еще и лечить зубы дома, с использованием средств гигиены ротовой полости. Детям в возрасте до четырех лет может быть порекомендован консервативный вариант лечения (серебрение кариеса эмали). Область повреждения, с которой были удалены размягченные зубные ткани и налет, обрабатывается специальным раствором. Минус данного варианта – зубы ребенка окрасятся в малоприятный темный цвет.

 Фторирование эмали

Еще один консервативный метод, который предлагает наша клиника – фторирование эмали зуба. В данном случае, зуб покрывается фторидными составами, что позволяет восстановить поврежденные призмы эмали. Минус манипуляции – необходимость повторять ее многократно, что для маленького ребенка сложноосуществимо. Наиболее типовой вариант – обработка образовавшейся кариозной полости при помощи композитных быстрозастывающих материалов. Однако дети боятся работающих инструментов, что несколько затрудняет деятельность врачей. Современная стоматология готова предложить хорошую альтернативу типовым методикам – это химическое препарирование. Стоматолог вводит в полость особые вещества, размягчающие поврежденные зубные ткани, и затем при помощи инструментов очищает зуб и ставит пломбу вручную, без использования бормашины.

Безусловно, детям в ходе лечение кариеса необходимо полноценное обезболивание, так как манипуляции подобного рода могут быть довольно болезненными. Как правило, специалист использует анестетики местного типа, но в особо сложных случаях или в ходе манипуляций по удалению зуба, может потребоваться полноценный наркоз, вводимый внутривенно.

Стоматологія - дитячий карієс, особливості та лікування

Каріозний процес у дітей розвивається дуже схоже з аналогічними процесами у дорослих, але є і певні особливості, які обов'язково потрібно врахувати в ході діагностики захворювання і його подальшого лікування:

  1. Мінералізація емалі зубів невисока, а канальці дентину ширші, що тягне за собою швидке прогресування карієсу;
  2. Дуже часто карієс виникає у тих дітей, організм яких менш стійкий до подібного роду захворювань, оскільки постраждав від різноманітних інфекцій;
  3. Дитячий карієс передбачає множинність уражень, часто зачіпаючи велика кількість молочних зубів відразу;
    Присутні особливі форми захворювання, у дорослої людини не зустрічаються - площинний карієс (уражається тільки поверхня зуба, а в глибину карієс не йде), циркулярний карієс (зуб уражається кільцеподібно, що може привести до деформації коронки зуба;
  4. Навіть суттєві дефекти в зубних тканинах можуть не супроводжуватися будь-якими симптомами;
  5. Захворювання може почати розвиватися відразу ж після того, як прорізатимуться молочні зуби.

Після того, як дитячий карієс виявлений, його необхідно відразу ж лікувати, причому комплексно - заходи повинні бути націлені як на усунення поточного захворювання, так і на захист від його повторного виникнення. Таким чином, недостатньо тільки візитів до стоматолога - потрібно ще й лікувати зуби вдома, з використанням засобів гігієни ротової порожнини. Дітям у віці до чотирьох років може бути порекомендував консервативний варіант лікування (сріблення карієсу емалі). Область пошкодження, з якої були вилучені розм'якшені зубні тканини і наліт, обробляється спеціальним розчином. Мінус цього варіанту - зуби дитини забарвляться в малоприємний темний колір.

Фторування емалі

Ще один консервативний метод, який пропонує наша клініка - фторування емалі зуба. В даному випадку, зуб покривається фторидно складами, що дозволяє відновити пошкоджені призми емалі. Мінус маніпуляції - необхідність повторювати її багаторазово, що для маленької дитини сложноосуществімо. Найбільш типовий варіант - обробка утворилася каріозної порожнини за допомогою композитних бистрозастивающіх матеріалів. Однак діти бояться працюючих інструментів, що дещо ускладнює діяльність лікарів. Сучасна стоматологія готова запропонувати гарну альтернативу типовим методикам - це хімічне препарування.

Стоматолог вводить в порожнину особливі речовини, що розм'якшують пошкоджені зубні тканини, і потім за допомогою інструментів очищає зуб і ставить пломбу вручну, без використання бормашини.

Безумовно, дітям в ході лікування карієсу необхідно повноцінне знеболювання, так як маніпуляції подібного роду можуть бути досить болючими. Як правило, фахівець використовує анестетики місцевого типу, але в особливо складних випадках або в ході маніпуляцій з видалення зуба, може знадобитися повноцінний наркоз, що вводиться внутрішньовенно.

Стоматологія - дитячий карієс, особливості та лікування
Поділитися